Audyt energetyczny i remontowy

Obecnie budowane budynki muszą spełniać wymagania Warunków Technicznych 2014 w zakresie parametrów termicznych, co gwarantuje to, iż powstające obiekty stają się coraz bardziej energooszczędne. W przypadku budynków już istniejących rozwiązaniem jest modernizacja poparta wcześniejszą analizą – audytem energetycznym.

Audyt energetyczny w rozumieniu Ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 76, poz. 808) jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy działania w zakresie modernizacji:

  • w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonania przez nie zadań publicznych,
  • w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w p. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • poprzez wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów , warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego remontowego (modernizowanego) budynku i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora oraz ograniczenia maksymalnego okresu spłaty kredytu.

System finansowej pomocy na cele termomodernizacyjne budynków obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne w następujących obiektach:

  • budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych niezależnie od ich formy własności z wyjątkiem budynków jednostek budżetowych,
  • budynkach zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym(dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, bursa szkolna, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory),
  • budynkach użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących ich własność,
  • kotłownie, lokalne źródła ciepła lub węzły cieplne i lokalne sieci ciepłownicze o mocy do 11,6MW.

premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961r. Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

  • Programy NFOŚiGW,
  • Programy RPO

Inne źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

Fundusze Ochrony Środowiska

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska udzielają pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji. Fundusze prowadzą programy wspierające projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym województwie, np. wspieranie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, a także programy termomodernizacyjne

Audyty wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.