Audyt efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. nr 0, poz. 81 z dnia 01-10-2016 Treść ustawy). określa:

 1. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;
 2. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
 3. zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
 4. zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

W ustawie:

 • audyt efektywności energetycznej − to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii;
 • efektywność energetyczna – to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu;

Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.).

Ustawa z 20 maja 2016 r. zmodyfikowała obecny system białych certyfikatów – podmioty zobowiązane (przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym):

 • mają zrealizować przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, lub
 • uzyskać/zakupić białe certyfikaty, które przedstawią do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

W szczególnych przypadkach obowiązek można rozliczyć opłatą zastępczą, jednak sposób ten zostaje stopniowo wyeliminowany (tylko 30% obowiązku w 2016 r., 20% w 2017 r., 10% w 2018).

Nowe przepisy znoszą obowiązek organizacji przetargu na świadectwa efektywności energetycznej. Aby uzyskać białe certyfikaty należy złożyć do Prezesa URE wniosek o świadectwo efektywności energetycznej wraz z audytem efektywności energetycznej.

Świadectwa efektywności energetycznej można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej. 
Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. izolacja instalacji przemysłowych;
 2. przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. modernizacja lub wymiana:
  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
 4. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 5. ograniczenie strat:
  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
 6. stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej jest świadectwo efektywności energetycznej.

Podmiot, któremu wydano świadectwo efektywności energetycznej, sporządza audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej należy sporządzić na jeden z dwóch sposobów, jako:

 • szczegółowy audyt sporządza się w sposób bilansowy. Audyt ten obejmuje wykonanie pełnego bilansu energetycznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej
 • uproszczony audyt efektywności energetycznej, dla prostych procesów modernizacyjnych, takich jak ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia, racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej na potrzeby stosowania urządzeń AGD, IT, racjonalne użytkowanie energii w budynkach pasywnych.

Audyt efektywności energetycznej opracowuje audytor efektywności energetycznej.

Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2012 roku (Dz.U.2012.962)

Wszystkich zainteresowanych sporządzeniem audytu efektywności energetycznej oraz uzyskaniem białych certyfikatów prosimy o kontakt.