Projektowana charakterystyka energetyczna

Usługa kierowana jest przede wszystkim do pracowni projektowych.
Ustawa Prawo Budowlane wprowadziła obowiązek uwzględnienia w projekcie budowlanym tzw. Projektowanej Charakterystyki Energetycznej.

Projektowana charakterystyka energetyczna jest wyznaczana i opracowywana zgodnie z metodologią według której opracowuje się świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak występują między nimi pewne różnice, a mianowicie: Podstawową różnicą jest to, że świadectwo energetyczne sporządza się dla obiektu istniejącego, zaś projektowana charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynku, który dopiero jest projektowany, przez co podczas projektowania charakterystyki energetycznej możemy analizować różne rozwiązania i ich ewentualny wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku podczas gdy na etapie wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej stwierdzamy stan już istniejący.

Prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (WT 2014) określają warunki brzegowe dla projektowanych budynków. Opracowanie Projektowanej charakterystyki energetycznej ma za zadanie pokazać, że wymagane warunki zostały spełnione. Oprócz obliczenia współczynnika EP (zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną) w Projektowej charakterystyce energetycznej prezentowane są również właściwości cieplne przegród zewnętrznych, parametry sprawności instalacji ogrzewania i wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Głównym celem sporządzania Projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązanie budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii.

Cena opracowania Projektowej charakterystyki energetycznej jest porównywalna z kosztem sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej.