Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

25 października 2012 roku uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, która nałożyła na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Jednym z nich – implementowanym obecnie w Polsce w projekcie nowej Ustawy o efektywności energetycznej – jest obowiązek przeprowadzania przez przedsiębiorstwa z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa czyli duże, raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 
Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2016 r (Treść ustawy). W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, wszystkie przedsiębiorstwa niebędące MMŚP zobowiązane sąwykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa i przesłać do URE informację o jego wykonaniu oraz o możliwych do osiągnięcia oszczędnościach wynikających z przeprowadzonego audytu. 
Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. Traci moc ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2012/27/UE i Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej: to procedura, której celem jest:

  • uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, lub instalację przemysłową, lub handlową, lub usługę,
  • określenie, w  jaki  sposób  i  w  jakiej  ilości  jest  możliwe  uzyskanie  opłacalnej oszczędności energii;
  • należy przeprowadzić na podst. aktualnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej – zapotrzebowania na moc;
  • powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie;
  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów.

Audyt przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytów lub eksperci przedsiębiorcy, pod warunkiem że nie są bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy – co wyklucza możliwość przeprowadzenia audytu energetycznego danego przedsiębiorstwa przez jego kadrę techniczną.

Za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Ustawa z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przewiduje kary. Kara za nieprzeprowadzenie audytu nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Z obowiązku tego zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy: Posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania ( w ustawie nie ma określonego jasno jaki to nr normy ale opisowi odpowiada tyko PN-EN ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego i audyt EMAS.

Oferujemy przeprowadzenie obowiązkowych audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2015 roku oraz Dyrektywy 2012/27/UE