Kontrole systemu ogrzewania

Opublikowana 8 września 2014 roku ustawa o charakterystyce energetycznej reguluje:

 • zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
 • zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
 • sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Na stronie MIiR pojawiły się wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania oraz protokołów z kontroli systemu klimatyzacji.

Dotychczas obowiązek przeprowadzenia kontroli systemów ogrzewania i systemu klimatyzacji wynikał z art. 62 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane2, jednakże do tej pory nie uregulowano sposobu i zakresu tych kontroli.

W rozdziale 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków możemy zapoznać się z wytycznymi kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynku uzależniony od mocy urządzenia i paliwa, jakim jest zasilane.

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

 • co najmniej raz na pięć lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na dwa lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na cztery lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

a także okresowej, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Kwalifikacje osoby, która będzie dokonywać kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, są określone w paragrafie 24 ustawy o charakterystyce energetycznej. Może ich dokonywać osoba umieszczona w Wykazie osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wzór protokołu z kontroli sformułowano w oparciu o wytyczne z Polskich Norm:

 • PN-EN 15378: 2009 Systemy ogrzewcze w budynkach. Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych;
 • PN-EN 15240: 2009 Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji.

Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Osoba uprawniona, po uzyskaniu doń dostępu, sporządza protokół z kontroli przy użyciu tego systemu (tzn. wypełnia wzór protokołu z kontroli), następnie zatwierdza go, a po nadaniu numeru protokołu z kontroli w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – drukuje i opatruje podpisem swoim oraz osoby zlecającej kontrolę.

Zatwierdzony i wydrukowany protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji zostanie zapisany w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

W związku z tym można podzielić czynności związane z wykonywaniem kontroli systemów ogrzewania na następujące grupy:

 1. Inwentaryzację instalacji grzewczych wyposażonych w kotły o mocy od 20 kW obejmującą rodzaj i sposób działania instalacji, elementy składowe układów, urządzenia, systemy regulacji, parametry pracy itp.. Inwentaryzację przeprowadza się w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną instalacji grzewczych.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji z szczególnym uwzględnieniem kotłów, rurociągów, pomp, odbiorników ciepła i układów automatycznej regulacji itp. 
 3. Przeprowadzenie pomiarów istotnych wielkości fizycznych(zawartość tlenu w spalinach, temperaturę spalin, temperaturę i wilgotność powietrza do spalania.) umożliwiających określenie rzeczywistej sprawności kotłów. 
 4. Opracowanie końcowego protokołu zgodnie ze wzorami z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zawierającego:
  • informacje o zastosowanych kotłach, parametrach pracy, sprawności (nominalnej i określonej na podstawie pomiarów), konserwacji itp.,
  • informacje dotyczące kontrolowanych systemów ogrzewania, sposobu dostarczania ciepła do obiektu, stanu systemów grzewczych, układów regulacji, konserwacji itp.
  • zakres i rodzaj ewentualnych prac w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości (ubytki, brak izolacji, korozja, wymagające konserwacji lub wymiany części układów, złe nastawy systemów sterujących itp.), które mają wpływ na poprawę efektywności energetycznej systemów ogrzewania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, wynikającym z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oferujemy Państwu wykonanie usługi w zakresie kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów, zobligowanych ustawowo do stosowania przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie obowiązku wykonywania kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Wykonywana przez nas kontrola ma na celu m.in. sprawdzenie czy system ogrzewania wraz z kotłem jest, użytkowany, konserwowany i regulowany w sposób zapewniający optymalną sprawność energetyczną. Poprzez oszacowanie rzeczywistej sezonowej sprawności energetycznej kotła oraz określenie możliwych do zastosowania usprawnień w eksploatacji, możemy przyczynić się do optymalizacji kosztów zużycia energii.

Przeprowadzanie okresowych kontroli systemów ogrzewaniamożliwe jest tylko w warunkach standardowego obciążenia cieplnego kotłów (pomiar sprawności), czyli w czasie tzw. okresu grzewczego.

DOKUMENTY: