Kontrola systemu klimatyzacji

Opublikowana 8 września 2014 roku ustawa o charakterystyce energetycznej reguluje:

 • zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
 • zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
 • sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Na stronie MIiR pojawiły się wzory dwóch dokumentów, które zostały przywołane w ustawie o charakterystyce energetycznej. 


To wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania oraz protokołów z kontroli systemu klimatyzacji.
Wymagania odnośnie przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 (Dz.U. 2014 r. poz. 1200).

Art.23

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

 • okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
  1. co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  2. co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  3. co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
 • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrole systemu systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Kwalifikacje osoby wykonującej kontrolę systemu systemu klimatyzacji, są określone w paragrafie 24 ustawy o charakterystyce energetycznej. Może ich dokonywać osoba umieszczona w Wykazie osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Protokoły z kontroli systemu systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, protokół z kontroli systemu klimatyzacji sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Osoba uprawniona sporządza protokół z kontroli przy użyciu tego systemu (tzn. wypełnia wzór protokołu z kontroli), następnie zatwierdza go, a po nadaniu numeru protokołu z kontroli w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – drukuje i opatruje podpisem swoim oraz osoby zlecającej kontrolę.

Zatwierdzony i wydrukowany protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji zostanie zapisany w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Zgodnie z zakresem prac kontrolnych, w świetle „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków”, wykonywanie okresowej kontroli systemów klimatyzacji możliwe jest w trakcie całego roku.

Oferowany przez nas zakres kontroli możemy podzielić na :

 1. Inwentaryzację instalacji klimatyzacji wyposażonych w urządzenia chłodnicze  o mocy powyżej 12 kW obejmującą rodzaj i sposób działania instalacji, proces obróbki powietrza, elementy składowe układów, urządzenia, system sterowania, parametry pracy.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji z szczególnym uwzględnieniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, rurociągów, pomp, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych i układów automatycznej regulacji itp.
 3. Przeprowadzenie pomiarów istotnych wielkości fizycznych(ciśnienie, temperatura, prąd elektryczny)
 4. Opracowanie końcowego protokołu zgodnie ze wzorami z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.